Check out these Oklahoma rednecks caught on camera

(Kid Crashes!!!)Redneck Tubing: During Florida Hurricane – Hermine

ATV Gymnastics | GoPro Crash on Banshee Hill

Rednecks Play With Fire | Pyromaniacs

Redneck fail (farm)